Tuesday, August 21, 2012

விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்-Shri Vishnu Sahasranamam

விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் 


Shri Vishnu Sahasranamam 
ATHA DHYANAM

Shuklam-baradharam Vishnum shashivarnam chaturbhujam |
Prasanna vadanam dhyayet sarva vighnopa-shantaye ||
Vyasam vasistha-naptaram shakteh poutrama-kalmasham |
Parasha-raatmajam vande shukatatam taponidhim ||
Vyasaya vishnuroopaya vyasaroopaya vishnave |


Namo vai brahmanidhaye vasisthaya namo namah ||

Avikaraya shudhaya nithya paramathmane |
Sadaika roopa roopaya vishnave sarva gishnave ||
Yasya smarana-matrena janma-samsara bhandanat |
Vimuchyate namasta-smai vishnave pradha-vishnave ||
Om namo vishnave pr abhavishnave

VAISHAMPAYANA UVACHA
Shrutva dharma nasheshana pavanani cha sarvashah |
Yudhishthirah shantanavam punareva abhya-bhashata ||

YUDHISHTHIRA UVACHA
Kimekam daiv atam loke kim vapyekam parayanam |
Stuvantah kam ka marchantah prapnuyuh manavah -shubham ||
Ko dh armah sarva-dharmanam bhavatah paramo matah |
Kim japanmuchyate janthuh janma samsara-bandh anat ||

BHISHMA UVACHA
Jagat-prabhum deva-devam anantam purusho-tamam |
Sthuva nnama-sahasrena purushah satatottitah ||
Tameva charch a-yannityam bhaktya purusha mavyayam |
Dhyayan stuvan nama-syamschha yajamanah thameva ch a ||
Anadi-nidhanam vishnum sarvaloka mahe-shvaram |
Lokadhyaksh am sthuva nnityam sarva-duhkhatigo bhavet ||
Brahmanyam sarva-dharmagnam lokanam keerthi-vardhanam   |
Lokanatham maha.-dbhootam sarvabhuta-bhavod-bhavam ||
Esha me sarva-dharmanam dharmo-dhikatamo matah |
Yadbhaktya pundaree-kaksham stavairarche nara sada  ||
Paramam yo maha-tejaha paramam yo maha-tapaha |
Paramam yo mahad-bramha paramam yah parayanam ||
Pavitranam pavitram yo mangalanam cha mangalam |
Daivatam devatanam cha bhootanam yovyayah pita |

Yatah sarani bhutani bhavantyadi yugagame |
Yasminscha pralayam yanti punareva yugakshaye ||
Tasya loka pradhanasya jaganna-thasya bhupate |
Vishnor nama-sahasram me shrunu papa-bhayapaham ||
Yani namani gounani vikhyatani mahatmanah |
Rishibhih parigeetani tani vakshyami bhootaye ||
Vishno-ranam sahasrasya vedavyaso maha munih |
Chandho nusthup tatha devah bhagavan devakee-sutah ||
Amrutham-shubdavo beejam shaktir-devaki nandanah |
Trisama hrudayam tasya shantya-rdhe viniyu-jyate ||
Vishnum jishnum maha-vishnum prabha-vishnum mahe-svaram |
Anekarupam daithyantham namami purushottamam ||
Asya shree vishno divya sahasranama sthotra maha-mantrasya, shree vedavyaso
bhagavan rishih, ansthup-chandah shree maha vishnuh paramatma shree
mannarayanoo devata, amritam-shoodbhavo bhanuriti beejam, devakee nandana
srasthetih shakthi udbavah kshobha-noo-deva iti paramo mantrah, shankha-
bhru-nnadakee chakreeti keelakam, sharnga-dhanva gadadhara itiastram
rathanga-pani rakshobhya iti netram, trisama samaga ssamete kavacham,
Annandham para-bramheti  yonih  rutu-shudarshanah kala iti digbandanah, sree
vishvaroopa iti dhyanam, shree maha vishnu-preet-yarthe vishnordivya sahasra-
nama jape viniyogah.
Dhyanam
Kshiro-dhanvat-pradesha suchimani vilasat saikyate mauktikanam
Maalaak-la-pta-sanasthah spatika-mani nibhaih mauktikaih mandi-takngah |
Shrub-brai-rabrai-radabraih upari verachitaih muktah-peeusha-varsh
Aanande nah puniyat arenalina gadha shankha-panhi mukundaha ||
Bhuh padao yasyanabih viyada-suranelah chandra-soorya-cha-netra |
Karna-vasa-serodyah mooka-mapi dahano yesya-vaste-yamabdhih |
Antastham-yasya-vishwam-suranara khagago bhogi gandharva dhaithyeh !
Chitram ram-ramyate tham tribhuvana-vapusham vishnu-meesham namami !!
Om namo bhagavate vasudevay

Shantha-karam bhujaga-shayanam padma-naabham suresham  |
Vishva-khaaram gagana sadrusham megevarnam shubhangam ||
Lakshmi-kantham kamala-nayanam yogi-hrudhyana-gamyam |
Vande vishnum bava-bhaya-haram sarva-lokaika-natham ||
Megha-shyamam peetha-kauseya-vasam sree vatsajkam kaustu-bhod-bhace-
thangam !
Punyo-petam pundari-kaya thaksham vishnum vande sarva-lokaika natham ||
Namah samasta bhutanam-adi-bhutaya bhubrite
Aneka-ruparupaya vishnave prabha-vishnave
Sashamkha-chakram-sakrireeta-kundalam sapeetha-vastram-saraseeru-he
kshanam |
Sahara-vaksha sthala-shobi-kaustubham namami-vishnum-seerasaa chatur
bhujam ||
Om vishvam vishnu rvashatkaro bhoota-bhavya bhavat-prabhuh |
Bhoota-krut bhoota-bhrud-bhavo bhootatma bhoota-
bhavanah.||                                "1"
Pootatma paramatma cha muktanam parama-gatih |
Avyayah purusha sakshee kshetragno-kshara eva
cha.||                                                     "2"
Yogo yoga-vidam neta pradhana puru-sheshvarah |
Narasimhavapu shreeman keshavah puru-
shottamah.||                                                          "3"
Sarvah sharvah shivah sthanuh bhootadi-rnidhi ravyayah   
Sambhavo bhavano bharta pradhavah prabhu  reeshvarah
                                                 "4"
Swayambhoo shambhu radityah pushka raksho maha-svanah   |
Anadi nidhano dhata vidhata dhatu ruttamah
                                                                         "5"
Aprameyo hrushee-keshah padma-nabho-mara-prabhuh |
Vishva-karma manu-stvastha sthavishtah sthaviro dhruvah
||                                                      "6"
Agrahyah shashvatah krishno lohi-takshah pratrdanah |
Prabhoota strikakubdhama pavitram mangalam param
                                                          "7
Ishanah pranadah prano jyeshthah shreshthah prajpatih   |
Hiranya-garbho bhoo-garbho madhavo madh u-soodanah
||                                                         "8"
Ishvaro vikramee dhanve medhavee vikramah kramah |
Anuttamo dura-dharsh ah krutagnah kruti-ratmavan ||      "9"
Suresha sharanam sharma vishva-retah praja-bhavah |
Ahah samvatsaro vyalah pratyaya sarva-darshanah ||     "10"
Aja sarve-shvara siddhah siddhi sarvadi r achyutah |
Vrishakapi rame-yatma sarva-yoga vinih-srutah ||     "11"
Vasu rvasumana satyah samatma sammita samah |
Amoghah pundaree-kaksho vrusha-karama vrusha-krutih ||     "12"
Rudro bahushira babhruh vishva-yoni shuchi-shravah |
Amrita shashvatah stanuh vararoho maha-tapah ||     "13"
Sarvaga sarva-vidbhanuh vishva-kseno janardanah |
Vedo veda-vidh a-vyango vedango veda-vit-kavih ||     "14"
Loka-dhyaksha sura-dhyaksho dharma-dhyakshah kruta-krutah |
Chatu-ratma chatu-rvyooha chatur-damshtrah chatur-bhujah ||    "15"
Bhrajishnu rbhojanam bhokta sahishnu r ajaga-dadijah |
Anagho vijayo jeta vishva-yonih punar-vasuh ||      "16"
Upendro vamanah pramshuh amogha shuchi roorjitah |
Ateendra sangrahah sargo dhrutatma niyamo yamah ||     "17"
Vedyo vaidya sada yogee veeraha madhavo madhuh |
Ateendriyo maha-mayo mahotsaho maha-balah ||     "18"
Maha-buddhir-maha-veeryo maha-shaktir-maha-dyuthih |
Anirdeshyavapu-shreeman ameyatma maha dridhrut ||     "19"
Mahe-shvaso mahee-bharta shreeniva satamgatih |
Aniruddha sura-nando govindo govidam patih ||      "20"
Mareechi rdamano hamsah suparno bhuja-gottamah |
Hiranya-nabhah sutapah padma-nabhah praja-patih ||     "21"
Amrityu sarva-druk-simhah sandhata sandhi-man sthirah   |
Ajo durma-rshana shastha vishru-tatma sura-riha ||     "22"

Guru rguru-tamo dhama satya satya para-kramah |
Nimisho-nimiisha srugvee vacha-spati ruda-radheeh ||     "23"
Agranee-rgramanee shreeman nyayo neta samee-ranah |
Sahasra-moordha vishvatma saha-sraksh ah saha-srapat ||    "24"
Avartano nivru-ttatma sam-vruta sampra-mardanah |
Aha-ssama-vartako vahnih anilo dharanee-dharah ||     "25"
Supra-sadah prasa-nnatma vishva srudvishva-bhugvibhuh   |
Satkarta satkruta-sadhuh  jahnur-narayano narah ||     "26"
Asan-khyeyo prame-yatma vishi-shta shishta-kruchu-chih   |
Siddhar-thah siddha-sankalpah siddhida siddhi-sadhanah ||    "27"
Vrishahee vrishabho vishnuh vrusha-parva vrusho-darah   |
Vardhano vardha-manascha vivikta shruti-sagarah ||     "28"
Subhujo durdharo vagmee mahendro-vasudho vasuh |
Naika-roopo bruha-droopah shipi-vishtah praka-shanah ||    "29"
Oja-hstejo dyuti-dharah praka-shatma prata-panah |
Bhuddhah-spashta-khsharo mantrah  chandramshu-rbhaskara-dyutih ||   "30"
Amritam-shoodbhavo bhanuh shasha-bindhu-sureshvarah |
Ausha-dham jagata setuh satya-dharma para-kramah ||     "31"
Bhoota-bhavya bhava-nnathah pavanah pavano-nalah |
Kamaha-kama-krutkantah kamah kama-pradah prabhuh ||    "32"
Yugadi-krudyu-gavarto naika-mayo maha-shanah |
Adrushyo vyakta-roopaschh a sahasra-jidanantajit ||     "33"
Ishto-vishishta shishte-shtah shikhandee nah usho vrushah |
Krodhaha krodha-krutkarta vishva-bahurma-heedharah ||     "34"
Achyutah-prathithah pranah pranado vasa-vanujah |
Apamnidhi radishta-nam apra-mattah prati-shtitah ||     "35"
Skandah sanda-dharo dhuryo varado vayu-vahanah |
Vasudevo bruha-dbhanuh adidevah pura-ndarah ||     "36"
Ashoka starana starah shoora-showri rjane-shvarah |
Anu-koola shata-vartah padmee padma-nibhe-kshanah ||    "37"
Padma-nabho ravinda-kshah padma-garbha-shareera-bhrut   |
Mahardhi bhooddho vruddha-tma mah a-ksho garuda-dhvajah ||    "38"

Atula-sharabho bheemah sama-yagno havir-harih |
Sarva lakshana lakshanyo lakshmeevan samiti-njayah ||     "39"
Veksharo rohito margo hethur-damodara sahah |
Mahee-dharo maha-bhago vegavana-mitashanah ||     "40"
Udbhavah ksho-bhano devah shree-garbhah parame-shvarah   |
Karanam karanam karta vikarta gahano guhah ||      "41"
Vyava-sayo vyava-sthanah sams-thanah sthanado dhruvah   |
Para-rdhih parama-spashta stushtah pushtah-shubhe-kshanah ||    "42"
Ramo viramo virajo margo neyo nayo-nayah |
Veera-shakti-matam shreshto dharmo dharma-vidu-ttamah ||    "43"
Vaikunthah purushah pranah pranadah pranavah pruthuh |
Hiranya-garbha shatru-ghno vyapto vayu-radho-kshajah ||    "44"
Rutu-sudar-shanah-kalah para-meshthi pari-grahah |
Ugra-samva-tsaro daksho vishramo vishva-dakshinah ||     "45"
Vistarah sthavara ssthanuh pramanam beeja-mavyayam |
Artho-nartho maha-kosho maha-bhogo maha-dhanah ||     "46"
Anir-vinnah sthavishto bhooh dh arma-yoopo maha-makhah   |
Nakshatra-nemir-nakshatree kshamah shamah-samee-hanah ||    "47"
Yagna ijyo mahe-jyashcha kratuh-satram satam-gatih |
Sarva-darshee nivru-tatma sarva-gno gnana muttamam ||    "48"
Suvrata-sumukha-sookshmah sughosha-sukhada-suhrut |
Mano-haro jita-krodho veerba-burvi-daranah ||      "49"
Swapanah svavasho vyapee naika-tma naika-karmakrut
Vatsaro vatsalo vatsee ratnagarbho dhaneshvarah     "50"
Dharmagubdharmakrutdharmee sadasatksharamaksharam |
Avignata saha-sramshuh vidhata kruta-lakshanah ||     "51"
Gabhasti-nemi-satvasthah simho bhoota-mahe-shvarah|
Adidevo mahadevo devesho deva-bhrudguruh ||      "52"
Uttaro gopatir-gopta gnana-gamyah pura-tanah |
Shareera-bhoota-bhrud-bhokta kapee-ndro bhoori-dakshinah ||    "53"


Somapo mrutapa-somah purujit-puru-sattamah |
Vinayo-jaya-satya-sandho dasha-rhah satva-tampatih ||     "54"
Jeevo vina-yita saksh ee mukundo mita vikramah |
Ambho-nidhi rana-ntatma maho-dadhi-shayo-ntakah ||     "55"
Ajo maharhah svadhavyo jita-mitrah pramo-danah |
Anando nandano nandah satya-dharma trivi-kramah ||     "56"
Maharshih kapila-charyah krutagno medi-neepatih |

Tripada-strida-shadh-yakshah maha-shringah krutan-takrut ||    "57"
Maha-varaho govindah sushenah kana-kangadee |
Guhyo gabheero gahano gupta-shchakra gadadharah ||     "58"
Vedhah-svango jitah-krishno dridha-sankarshano chyutah   |
Varuno varuno vrukshah pushka-raksho maha-manah ||     "59"
Bhaga-van bhagaha-nandee vana-malee hala-yudhah |
Adityo jyoti-radityah shishnur-gati-sattamah ||      "60"
Sudhanva khana-parashuh daruno dravinah pradah |
Divi-spru-ksarva drugvyaso vacha-spati rayonijah ||     "61"
Trisama samaga-samah nirvanam bhesh ajam bhishak |
Sanya-sakrutchha-mashanto nishtha-shantih para-yanam ||    "62"
Shubhanga-shanti-dasrushta kumudah kuva-leshayah |
Gohito gopati-rgopta vrusha-bhaksho vrusha-priyah ||     "63"
Anivarthee nivru-ttatma samkshepta kshema-krutchhivah   |
Shree-vatsa-vakshah shree-vasah shree-pathih shree-matam varaah ||   "64"
Shreeda-shreeshah shree-nivasah shree-nidil-shree-vibhavanah |
Shree-dhar a-shree-kara-shreyah shreem-man-lokatra-yashrayah ||   "65"
Svaksha svangah shata-nando nandi-rjyoti rgane-shvarah   |
Viji-tatma vidhe-yatma satkeerti-shchhinna samshayah ||     "66"
Udeerna-sarva-tashchakshuh aneesha shashvatah sthirah   |
Bhooshayo bhooshano bhooti vishoka shoka-nashanah ||    "67"
Archishma narchitah kumbho vishu-ddhatma visho-dhanah   |
Aniriddho pratirathah pradyumno mita-vikramah ||     "68"
Kala-neminiha shourih shoora shoora-jane-shvarah |
Tilo-katma trilo-keshah keshavah keshiha harih ||     "69"

Kama-devah kama-palah kamee kantah kruta-gamah |
Anirde-shyavapuh vishnuh veero nantho dhananjayah ||     "70"
Bramhanyo bramha-krut bramha  barmha  bramha vivar-dhanah |
Bramha-vitbramahno bramhee bramhagno bramhana-ptiyah ||    "71"
Maha-kramo maha-karma maha-teja mahoragah |
Maha-kritu rmahayajv a maha-yagno maha-havih ||     "72"
Stavya-stava-priya stotram stuta stotaa rana priyah |
Poornah poorayita punyah punya-keerti rana-mayah ||     "73"
Mano-java steertha-karo vasu-reta vasu-pradah |
Vasu-prado vasu-devo vasur-vasu-mana havih ||      "74"
Sadgati satkruti-satta sadbhooti satpa-rayanah |
Shoora-seno yadu-shreshthah sanni-vasa suya-munah ||     "75"
Bhoota-vaso vasu-devah sarva-sunilayo nalah |
Darpaha darpado drupto durdharo thapa-rajitah ||     "76"
Vishva-moortir-maha-moortih deepta-moorti ramoortiman   |
Aneka-moorti-ravyaktah shata-moorti shata-nanah ||     "77"
Eko-naika savah kah kim yatta-tpada manu-ttamam |
Loka-bandhu rlokanatho madhavo bhakta-vatsalah ||     "78"
Suvarna varno hemango varanga shchh anda-nangadee |
Veeraha vishama shoonyo khritashee rachala shchalah ||    "79"
Amanee manado manyo loka-swamee trilo-kadhrut |
Sumedha medhajo dhanyah satya-medha dhara-dharah ||    "80"
Tejo vrusho dyuti-dharah sarva-shastra-bhrutam varah |
Pragraho nigraho vyagro naika-shrungo gada-grajah ||     "81"
Chatur-moorti chatur-bhahu chatur-vyoohah chatur-gatih   |
Chatu-ratma chatur-bhavah chatur-veda-videkapat ||     "82"
Sama-varto nivru-ttatma durjayo durati-kramah |
Durlabho durgamo durgo dura-vaso dura-riha ||      "83"
Shubhango loka-sarangah sutantu stantu-vardhanah|
Indra-karma maha-karma kruta-karma kruta-gamah ||      "84"

Udbhava sundara sundo ratana-nabha sulo-chanah |
Arko vaja-sani shrungi jayantah sarva-vijjay ||      "85"
Suvarna bindu-rakshobhyah sarva-vagee-shvare-shvarah |
Maha-hrado maha-garto maha-bhooto maha-nidhih ||     "86"
Kumudah kundarah kundah parjnyah pavano nilah |
Amrutamsho mruta-vapuh sarvagnah sarva-tomukhah ||     "87"
Sulabha suvratah siddhah shatruji chhatru-tapanah |
Nyagro-dhodumbaro shvatthah chanoo-randhru nishoo-danah ||    "88"
Saha-srarchi sapta-jihvah saptai-dha sapta-vahanah |
Amoorti ranagho chintyo bhaya-krudbhaya-nashanah ||     "89"
Anu rbruha tkrushah sthoolo guna-bhrunnir-guno-mahan |
Adhruta svadhruta svastyah pragvamsho vamsha vardhanah ||    "90"
Bhara-bhrut kathito yogee yogeeshah sarva kamdah |
Ashrama shramanah  kshamah suparno vayu-vahanah ||     "91"
Dhanur-dharo dhanur-vedo dando damayita damah |
Apara-jita sarva-saho niyanta niyamo yamah ||      "92"
Satvavan satvika satyah satya-dharma para-yanah |
Abhi-pr ayah priyar horhah priyakrut preeti-vardhanah ||     "93"
Vihaya-sagati rjyotih suru-chirhu-tabhugvibhuh |
Ravi rvirochana sooryah savita ravi lochanah ||      "94"
Anirvinna sada-marsh ee lokadhi-shthana madbhutah ||     "95"
Sanaa tsana-tana-tamah kapilah kapi-ravyayah |
Svastida svasti-krut svasti svastibhuk svasti-dakshinah ||     ˜96"
Aroudrah kundalee chakree vikra-myoorjita shasanah |
Shabdatiga shabda-sahah shishira sharva-reekarah ||     "97"
Akroorah peshalo daksho dakshinah kshaminam varah |
Vidvattamo veeta-bhayah punya-shravana keertanah ||     "98"
Uttarano dushkrutiha punyo dussvapna nashanah |
Veeraha rakshana santo jeevanah parya-vasthitah ||     "99"
Anantha roopo nantha shreeh jitamanyur-bhayapahah |
Chatu-rasro gabh ee-r atma vidisho vyadisho dishah ||     "100"

Anadi rbhoorbhuvo lakshmeeh suveero ruchi-rangadah |
Janano jana janmadih bheemo bheema-para-kramah ||     "101"
Adhara nilayo dhata pushpa-hasah praja-gar ah |
Urdhvaga satpa-thacharah pranadah pranavah panah ||     "102"
Pramanam prana nilayah prana-bhrut prana jeevanah |
Tattvam tattva videkatma janma mrutyu jaratigah ||     "103"
Bhoorbhuva svasta-rustarah savita prapi-tamahah |
Yagno yagna-patir-yajva yagnango yagna-vahanah ||     "104"
Yagna-bhrut yagnakru t yagee yagnabhuk yagna-sadh anah   |
Yajna-ntakrut yagna guhyam anna mannada eva-cha ||     "105"
Atma-yoni svayam jaato vaikhana sama-gayanah |
Devakee nandana srashta kshiteeshah papa-nashanah ||    "106"
Shankha-bhrut nandakee chakree sharngadhanva gada-dhar ah |
Rathanga-pani rakshobhyah sarva praha-rana-yudhah ||     "107"
Sree sarva-praha-rana-yudha om naman ithi
Vanmalee gadee sharngi shankhee chakree cha nandakee |
Shree-maannaraayano vinshuh vaasu-devo dhira-kshatu ||    "108"
(repeat the above two lines)
Iteedam keerta-neeyasya kesha-vasya maha-tmanah |
Namnam sahasram divya-nam ashe-shena prakeer-titam ||    "1"
Ya edam shrunuyat nityam yaschhapi parikeertayet |
Nashubham-prapnuyat-kinchit so mutreha-cha-manavah ||    "2"
Vedan-tago bramhana-syat kshatriyo vijayee bavet |
Vaisyo dhana-samru-ddhasyat shhoodra sukha mavap-nuyat ||    "3"
Dharmarthee prapnu-yatdharmam artharthee chartha mapnuyat|
Kamana-vapnuyat-kamee prajarthee chapnu-yat-prajam ||    "4"
Bhakt-imanya sadotthaya shuchi-stadgata manasah |
Sahasram vasu-devasya namna metat prakee-rtayet ||     "5"
Yashah prapnoti vipulam ynati praadhanya meva-cha |
Achalam shriya mapnothi shreyah prapnotya-nuttamam ||    "6"
Na bhayam kvachi dapnoti veeryam tejachha vindati |
Bhava tyarogo dhyu-timan bala-roopa gunan-vitah ||     "7"
Rogarto muchyate rogat baddho muchyeta bandhanat |
Bhaya nmuchyeta bheetastu muchye tapanna apadha ||     "8"
Durganya-titara tyash u purushah purusho-ttamam |
Stuva nnama-saha-srena nityam bhakti saman-vitah ||     "9"
Vasu-deva-shrayo marthyo vasu-deva para-yanah |
Sarva-papa vishu-ddhatma yati bramha sana-tanam ||     "10"
Na vasu-deva bhakta-nam ashubham vidyate kvachit |
Janma mrithyu jara vyadhi bhayam naivapa jayate ||      "11"
Emam stava madhee-yanah shraddha-bhakti sama-nvitah |
Yujye tatam sukha-kshantih shree-dhrati smruti keertibhih ||    "12"
Na krodho na matsaryam na lobho na shubha-matih |
Bhavanti kruta punyanam bhakta-nam puru-shottame ||     "13"
Dhyou sachan-drarka nakshatra kham disho bhoorma-hodadhih |
Vasu-devasya veeryena vidhrutani mahat-manah ||     "14"
Sa-sura-sura gandharvam sa-yaksho-raga raksha-sam |
Jaga-dvashe varta-tedam krishnasya sachara-charam ||     "15"
Indri-yani mano-buddhih satvam tejo-balam dhrutih |
Vasu-devatma kanyahuh kshetram-kshetragyna eva cha ||    "16"
Sarva-gamana macharah prathamam pari-kalpate |
Aach ara prabhavo dharmo dharmasya pradhu-rachyutah  ||    "17"
Rushayah pitaro devah maha-bhootani dhatavah |
Jangama-jangamam chedam jagannaraya-nodbhavam ||     "18"
Yogo gynanam tatha sankhyam vidya shilpadi karma-cha |
Vedah shasthrani vigynana etat-sarvam janar-danat ||     "19"
Eko-vishnu rmaha-dbhootam prutha-gbhoota nyanekasah |
Trilon-lokan-vyapya-bhootatma bhujkte vishva-bhugavyayah ||    "20"
Emam stavam bhagavato vishnor-vyasena keertitam |
Pathedya echhet purushah shreyah praptum sukhani-cha ||    "21"
Vishve-shvara majam devam jagatah prabhu mavyam |
Bhajanti ye pushka-raksham nate yanti para-bhavam ||          "22"
Na te yanti para-bhavam om nama iti


ARJUNA UVACHA
Padma-patra visha-laksha padma-nabha suro-ttama |
Bhaktana manu-raktanam trata bhava janar-dana ||     "23"
SHREE BHAGAVAN UVACHA
Yo-mam nama saha-srena stotu michhati pandava |
Sho ha mekena shlokena stuta eva na samshayah ||     "24"
Stita eva na samshaya om nama iti
VYASA UVACHA
Vasa-naad vasu devsaya vasitham te jaga-thrayam |
Sarva-butha nivaso si vaasu-deva namo stute ||      "25"
Vasu-deva namostute om nama iti
PARVATI UYVACHV
Keno-paayena laghunaa vishnur-nama saha-skrakam |
Patyate pamditeh nityam shortu michha myaham prabho ||    "26"
ESHWARA UV ACHA
Shree-rama ram rameti rame raame mano-rame |
Saha-sranaama tattulyam raama-naama varaa-nane ||     "27"
Raama-naama varaa-nana om nama iti
(The above 2 lines read 2 times)
BRAMHO UVACHA
Namo stvana-ntaya saha-sramurtaye
Saha-srapaa-dakshi shiroru-bahave |
Saha-sranaamne puru-shaya shashvate
Saha-srakoti-yuga-dharine namah ||       "28"
Saha-srakoti yuga-dharina om nama iti
SANJAYA UVACHA

Yatra yoge-shvarah krushno yatra paardho dhanur-dharah   |
Tatra-shreeh vijayo bhutih dhruva neetih mati rmama ||     "29"
SHREE BHAGA-VAANU-VACHA
Ananya-schanta-yanto mam ye janaah paryu-panate |
Tesham nitya-bhiyuktanaam yoga-kshemam vaha-myaham ||    "30"
Pari-tranaya sabhunaam vinaa-shaya cha dushkrutam |
Dharam samstha-panardhaya sambha-vami yuge yuge ||     "31"
Aartha-vishanna-shithila-schabhitah ghoreshucha-vyadhi-varthamanah |
Samkeertya-narayana-shabda-matram vimukta-duhghah-sukhino-bhavanti ||
"32"

Kayena vaachh a mana-sendhriyerva
Buddhyatma-naavaa prakrute-svabha-vaat |
Karomi yadyat sakalam parasmai
Naaraa-yanayeti samarpa-yame ||

Sarvam shree-krishnar-panamastu

No comments:

Post a Comment