Tuesday, August 21, 2012

krishnashtakam-க்ரிஷ்ணாச்டகம்

க்ரிஷ்ணாச்டகம் 


Vasu deva sutham devam
Kamsaanura mardhanam
Devaki paramaa nandham
Krishnam vandhe jagathgurum

Adhasi pushpa sangaasam
Haara noopura shobitham
Rathna kangana keyuram
Krishnam vandhe jagathgurum

Kudilaalaka samyuktham
Poorna chandra nibhananam
Vilasath kundala tharam-devam
Krishnam vandhe jagathgurum

Hare krishna hare krishna
Krishna krishna hare hare(2)

Mandhara kandham samyuktham
Chaaru haasam chaturbujam
Parhi pinjaava sudangam
Krishnam vandhe jagathgurum

Uthpulla padma bathraksham
Neela jimutha sannibham
Yaadha vaanam shirorathnam
Krishnam vandhe jadathgurum

Rukmani keli samyuktham
Vinaabha dhushobitham
Avaaptha thulasi thannam
Krishnam vandhe jagathgurum

Hare krishna hare krishna
Krishna krishna hare hare(2)

Gopikaanaam kusath vandha
kunkumangitha vakshasam
Sriniketham mahesvasam
Krishnam vandhe jagathgurum

Srivathsangam mahoraskam
Vanamaala virajitham
Sangu chakra tharam devam
Krishnam vandhe jagathgurum

Hare krishna hare krishna
Krishna krishna hare hare(2)

Krishnasthakam midham punyam
paraath tharuthaaya padethu
Kodi janmak kridham paabam

Sathya yeva vinashyathi.

No comments:

Post a Comment