Saturday, September 1, 2012

ஸ்ரீ வேங்கடேசஸுப்ரபாதம் -shree venkatesa subrabatham

ஸ்ரீ வேங்கடேச ஸுப்ரபாதம் 

1.கௌசல்யா ஸுப்ரஜா ராம 
பூர்வா ஸந்த்யா ப்ரவர்த்ததே 
உத்திஷ்ட நரசாதூல 
கர்த்தவ்யம் தைவமாஹ்நிகம் 

2.உத்திஷ்டே ரத்திஷ்ட கோவிந்த 
உத்திஷ்ட கருடத்வஜ 
உத்திஷ்ட கமாகாந்த 
த்ரைலோக்யம் மங்களம் குரு 

3.மாதஸ் ஸமஸ்த ஜகதாம் மதுகைடபாரே 
வக்ஷோவி ஹாரிணி மநோஹர திவ்யமூர்த்தே 
ஸ்ரீ ஸ்வாமிநி ச்ரிதஜன ப்ரியதாந சிலே 
ஸ்ரீ வேங்கடேச தயிதே தவ ஸுப்ரபாதம் 

4.தவ ஸுப்ரபாத மரவிந்த லோசநே 
பவது ப்ரஸந்த முகசந்த்ர மண்டலே 
விதிசங்கரே ந்த்ர  வநிதாபி ரார்ச்சிதே 
வ்ரிஷ்சைலநாத தயிதே தயாநிதே 

5.அதர்யாதி ஸப்தரிஷியஸ் சமுபாஸ்ய ஸந்த்யாம் 
ஆகாசஸிந்து கமலாநி மநோஹராணி 
ஆதாய பாதாயுக மர்ச்சயுதும் ப்ரபந்தா 
சேஷாத்ரி சேகர விபோத்வ தவ ஸுப்ரபாதம் 

6.பஞ்சாநநாப்ஜ ப வஷண்முக வாஸவாத் யா: 
த்ரைவிகரமாதி சரிதம் விபுதா: ஸ்துவந்தி 
பாஷாபதி: படதி வாஸர சுத்தி மாராத்  
சேஷாத்ரி சேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம் 

7.ஈஷத் ப்ரப்புல்ல ஸரஸீருஹ நாரிகேல 
பூகத்ருமாதிஸுமநோஹர பாலிகாநாம் 
ஆவாதி மந்த மநிலஸ் ஸஹ  திவ்யகந்தை  
சேஷாத்ரி சேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம் 
Note:there are 29 stanzas.The remaining 22 stanzas will be typed soon

ஸ்ரீ கந்தர் சஷ்டி கவசம-Shree kanda sashti kavacham
 
குறள் வெண்பா 
துதிப்போர்க்கு வல்வினைபோம், துன்பம் போம்.
நெஞ்சில் பதிப்போர்க்குச் செல்வம்  பலித்துக்  கதித்து ஓங்கும் 
நிஷ்டையும் கைகூடும்.
நிமலர் அருள் கந்தர் சஷ்டி கவசந் தனை.

காப்பு
அமரர் இடர்தீர அமரம் புரிந்த 
குமரன் அடி நெஞ்சே குறி.

                  நூல் 
சஷ்டியை நோக்க சரவணா பவனார் 
சிஷ்டருக் குதவும்செங்கதிர் வேலோன் 
பாதமிரண்டில் பன்மணிச் சதங்கை 
கீதம் பாட கிண்கிணி ஆட 
மையல் நடஞ்செய்யும் மயிவாகனனார்.............5

கையில் வேலால் எனைக் காக்கவென்று வந்து 
வர வர வேலாயுதனார் வருக 
வருக வருக மயிலோன் வருக 
இந்திர முதலா எண்திசை போற்ற 
மந்திர வடிவேல் வருக வருக............10

வாசவன் மருகா வருக வருக 
நேசக் குறமகள் நினைவோன் வருக 
ஆறுமுகம் படைத்த ஐயா வருக 
நீறிடும் வேலவன் நித்தம் வருக 
சிரகிரி வேலவன் சீக்கிரம் வருக.........15

சரஹணபவனார் சடுதியில் வருக
ரஹண  பவச ரரரர ரரர 
ரிஹண பவச ரிரிரிரி ரிரிரி 
விணபவ சரஹண வீரா நமோ நம 
நிபவ சரஹண நிறநிற நிறன.........20  

 வசர ஹணப வருக வருக 
அசுரர் குடிகெடுத்த ஐயா வருக
என்னை ஆளுக இளையோன் வருக 
பன்னிரண்டா யுதம் பாச அங்குசமும் 
பரந்த விழிகள் பன்னிரன்டலங்க........25

விரைந்தனைக் காக்க வேலோன்வருக 
ஐயும் கிலியும் அடைவு டன்சௌவும் 
உய்யொளி சௌவும் உயிர் ஐயும் கிலியும்  
கிலியும் சௌவும் கிளரொளி ஐயும்
நிலைபெற் றேன் முன் நிதமும் ஒளிரும் ....30

சண்முகம் நீயும் தணியொளி யொவ்வும்   
குண்டலியாம் சிவ குகன்தினம் வருக   
ஆறுமுகமும் அணிமுடி ஆறும் 
நீறிடு நெற்றியும் நீண்ட புருவமும் 
பன்னிரு கண்ணும் பவளச் செவ்வாயும்........35

நன்னெறி நெற்றியில் நவமணிச் சுட்டியும் 
ஈராறு செவியில் இலகு குண்டலமும் 
ஆறிரு திண்புயத் தழகிய மார்பில் 
பல் பூஷணமும் பதக்கமும் தரித்து 
நன்மணி பூண்ட நவரத்தின மாலையும்......40

முப்புரி நூலும் முத்தணி மார்பும் 
செப்பழகுடைய திருவயிறு உந்தியும் 
துவண்ட மருங்கில் சுடரொளி பட்டும் 
நவரத்தினம் பதித்த நற்சீராவும் 
இருதொடை அழகும் இணை முழந்தாளும்.....45

திருவடி யதனில்  சிலம்பொலி முழங்க 
செககண செககண செகக செககண 
மொகமொக மொகமொக மொகமொக மொகென   
நகநக நகநக நகநக நகென 
டிகுகுண டிகுடிகு டிகுகுண டிகுகண.....50

ரரரர ரரரர ரரரர ரரர 
ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரி 
டுடுடுடு  டுடுடுடு  டுடுடுடு  டுடுடு       
டகுடகு டிகுடிகு டங்கு டிங்குகு 
விந்து வித்து மயிலோன் விந்து.......55

முந்து முந்து முருகவேள் முந்து   
என்றனை யாளும் ஏரகச் செல்வ
மைந்தன் வேண்டும் வரமகிழ்ந்து தவும் 
லாலா லாலா லாலா வேசமும் 
லீலா லீலா லீலா வினோதனென்று .....60

உன்திரு வடியை உருதி என்றெண்ணும் 
என்தலை வைத்துன் இணையடி காக்க 
என் உயிர்க் குயிராம் இறைவன் காக்க 
பன்னிரு விழியால் பாலனைக் காக்க
அடியேன் வதனம் அழகுவேல் காக்க....65

பொடிபுனை நெற்றியை புனிதவேல் காக்க 
கதிர்வேல் இரண்டும் கண்ணினைக் காக்க 
விதிசெவி இரண்டும் வேலவர் காக்க 
நாசிகள் இரண்டும் நல்வேல் காக்க 
பேசிய வாய்தனைப பெருகவேல் காக்க.....70

முப்பத திருப்பல் முனைவேல் காக்க 
செப்பிய நாவைச் செவ்வேல் காக்க 
கன்னமிரண்டும்  கதிர்வேல் காக்க 
என்னிளங் கழுத்தை இனியவேல் காக்க 
மார்பை இரத்தின வடிவேல் காக்க.....75

சேரிள முலைமார் திருவேல் காக்க 
வடிவே ளிருதோள் வளம்பெறக் காக்க 
பிடரிகளிரண்டும் பெருவேல் காக்க 
அழகுடன் முதுகை அருள்வேல் காக்க 
பழுபதினாறும் பருவேல் காக்க.....80

வெற்றிவேல் வயிற்றை விளங்கவே காக்க 
சிற்றிடை அழகுற செவ்வேல் காக்க 
நாண் ஆம் கயிற்றை நல்வேல் காக்க 
ஆண்பெண்குறிகளை அயில்வேல் காக்க 
பிட்டமிரண்டும் பெருவேல் காக்க.....85

வட்ட குதத்தை வல்வேல் காக்க 
பணைத்தொடையிரண்டும் பருவேல் காக்க
கணைக்கால் முழந்தாள் கதிர்வேல் காக்க 
ஐவிரல் அடியினண அருள்வேல் காக்க 
கைக ளிரண்டும் கருணைவேல் காக்க....90

முன்கையிரண்டும் முரண்வேல் காக்க 
பின்கையிரண்டும் பின்னவள் காக்க 
நாவில்  ஸரஸ்வதி நற்றுணை ஆக  
நாபிக் கமலம் நல்வேல் காக்க 
முப்பால் நாடியை முனை வேல் காக்க....95

எப்பொழுதும்  எனை எதில்வேல் காக்க 
அடியேன் வசனம் அசைவுள நேரம் 
கடுகவே வந்து கனக வேல் காக்க  
வரும் பகல் தன்னில் வச்சிரவேல் காக்க 
அரையிருள் தன்னில் அனையவேல் காக்க...100

ஏமத்தில் ஜாமத்தில் எதிர்வேல் காக்க 
தாமதம் நீக்கி சதுர்வேல் காக்க 
காக்க காக்க கனகவேல் காக்க 
நோக்க நோக்க நொடியில் நோக்க 
தக்கத் தக்கத் தடையறத் தாக்க....105

பார்க்கப் பார்க்கப் பாவம் பொடிபட 
பில்லி சூனியம் பெரும்பகை அகல 
வல்ல பு தம் வலாஷ்டிகப் பேய்களும் 
அல்லற் படுத்தும் அடங்கா முனியும் 
பிள்ளைகள் தின்னும் புழக்கடை முனியும்...110

கொள்ளிவாய்ப்பேய்களும் குரலைப் பேய்களும் 
பெண்களைத் தொடரும் பிரமராட்சதரும்  
அடியனைக்கண்டால் அலறிக்கலங்கிட  
இரிசிக் காட்டேரி இத்துன்ப சேனையும் 
எல்லினும் இருட்டிலும் எதிர்படும் அண்ணரும்...115

கன புசைகொள்ளும் காளியோடனே வரும் 
விட்டங் காரரும் மிகுபல பேய்களும் 
தண்டியக்காரரும் சண்டாளர்களும் 
என்பெயர் சொல்லவும் இடிவிழுந்தோடிட 
ஆனை அடியினில் அரும்பாவைகளும்...120

பு னை மயிரும் பிள்ளைகள் என்பும் 
நகமும் மயிறும் நீண்டமுடி மண்டையும் 
பாவைகளுடனும் பலகலசத்துடன் 
மனையிற் புதைத்த வஞ்சனை தனையும் 
ஒட்டிய செருக்கும் ஒட்டிய பாவையும்....125

காசும் பணமும் காவுடன் சோறும் 
ஓதும் அஞ்சனமும் ஒருவழிப் போக்கும் 
அடியனைக் கண்டால் அலைந்த குலைத்திட 
மாற்றார் வஞ்சகர் வந்து வணங்கிட 
கால தூதாள் எனைக் கண்டாற் கலங்கிட....130

அஞ்சி நடுங்கிட அரண்டு புரண்டிட 
வாய்விட்டலறி மதிகெட்டோட
படியினில் முட்ட பாசக் கையிற்றால் 
கட்டுடன் அங்கம் கதறிட க்கட்டு  
கட்டி உருட்டு கால்கை முறிய...135

கட்டு கட்டு கதறிடக் கட்டு 
முட்டு முட்டு முழிகள் பிதுங்கிட 
செக்கு செக்கு செதில் செதிலாக 
சொக்கு சொக்குச் சூர்ப்பகைச் சொக்கு 
குத்து குத்து கூர்வடிவேலால்....140

பற்று பற்று பகலவன் தணலெரி 
தணலெரி தணலெரி தணலது  வாக 
விடு விடு வேலை வெருண்டது வோட 
புலியும் நரியும் புன்னரி நாயும் 
எலியும் கரடியும் இனிதொடர்ந் தோட....145

தேளும் பாம்பும்  செய்யான் புரான்  
கடிவிட விஷங்கள் கடித்துய ரங்கம் 
ஏறிய விஷங்கள் எளிதினில் இறங்க 
ஒளிப்புஞ் சுளுக்கும் ஒருதலை நோயும் 
வாதம் சயித்தியம் வலிப்புப  பித்தம்...150

சூலைசயங்  குன்மம் சொக்குச்சிரங்கு 
குடைச்சல் சிலந்தி குடல்விப் பிருதி 
பக்கப்  பிளவை படர் தொடை வாழை 
கடுவன் படுவன் கைத்தாள் சிலந்தி 
பற்குத்து அரணை பருஅ ரை யாப்பும்....155 

எல்லாப் பிணியும் எந்தனைக் கண்டால் 
நில்லாதோட நீ எனக் கருள்வாய் 
ஈரேழ் உலகமும் எனக்கு உறவாக 
ஆணும் பெண்ணும் அனைவரும் எனக்கா 
மண்ணா ளரசரும் மகிழ்ந்துற வாகவும்...160 

உன்னைத் துதிக்க உன் திருநாமம் 
சரஹண பவணே சையொளி பவனெ
திரிபுர பவனெ திகழொளி பவனெ  
பரிபுர பவனெ  பவம் ஒளி பவனெ
அரிதிரு மருகா அமரா பதியைக் ...165

காத்துத் தேவர்கள் கடுஞ்சிறை விதித்தாய் 
கந்தா குகனே கதிர்வேலவனே 
கார்த்திகை மைந்தா  கடம்பா கடம்பனே 
இடும்பனை ஏன்ற இனியவேல் முருகா 
தணிகா சலனே சங்கரன் புதல்வா....170

கதிகா மத்துறை கதிர்வேல் முருகா 
பழனிப் பதிவாழ் பாலகுமாரா 
ஆவினன்குடி வாழ் அழகிய வேலா 
செந்தின்மா மலையுறும் செங்கல்வராயா 
சமரா புரிவாழ் சண்முகத் தரசே...175

காரார் குழலாள் கலைமகள் நன்றாய் 
என்நா இருக்க யான் உனைப் பாட 
எனைத்தொடர்ந் திருக்கும் எந்தை முருகனை 
பாடினே ஆடினேன் பரவசமாக 
ஆடினேன் நாடனேன் ஆவினன் பூதியை....180

நேச முடன்யான் நெற்றியில் அணியப் 
பாச வினைகள் பற்றது நீங்கி 
உன்பதம் பெறவே உன்னருளாக
அன்புட ன் இரஷி அன்னமுஞ் சொன்னமும் 
மெத்த மெத்த தாக வேலா யுதனார்...185

சித்திப்பெற் றடியேன் சிறப்புடன் வாழ்க 
வாழ்க வாழ்க மயிலோன் வாழ்க 
வாழ்க வாழ்க வடிவேல் வாழ்க 
வாழ்க வாழ்க மலைக்குரு வாழ்க 
வாழ்க வாழ்க மலைக்குற மகளுடன்...190

வாழ்க வாழ்க வாரணத்துவசம்  
வாழ்க வாழ்க வறுமைகள் நீங்க 
எத்தனை குறைகள் எத்தனை பிழைகள் 
எத்தனை யடியேன் எத்தனை செய்தால் 
பெற்றவன் நீ குறு பொறுப்பது உன் கடன் ...195

பெற்றவள் குறமகள் பெற்றவளாமே 
பிள்ளையென் றன்பாய் பிரியமளித்து
 மைந்தனென் மீது மனமகிழ்ந்தளிலித் 
தஞ்சமென் றடியார் தழைத்திட அருள்செய் 
கந்தர் சஷ்டி கவசம் விரும்பிய....200

பாலன் தேவ ராயன் பகர்ந்ததைக் 
காலையில் மாலையில் கருத்துடன் நாளும் 
ஆசாரத்துடன் அங்கந் துலக்கி 
நேச முடன் ஓருநினைவது வாகி 
கந்தர் சஷ்டக்  கவசம் இதனைச்....205

சிந்தை கலங்காது தியானிப்பவவர்கள் 
ஒருநாள் முப்பத் தாறுருக் கொண்டு 
ஓதியே செபித்து உகந்து நீறணிய 
அஷ்டதி க்குள்ளோர் அடங்கலும் வசமாய்த் 
திசைமன்ன ரெண்மர் செயலது அருளுவர்...210

மாற்றல ரெல்லாம்  வந்து வணங்குவர் 
நவகோள்  மகிழ்ந்து நன்மை யளித்திடும் 
நவமத னெனவும் நல்லெழில் பெறுவர் 
எந்தநாளுமீ  ரெட்டா வாழ்வார் 
கந்தர்கை வேலாம் கவசத்தடியை...215

வழியாற் கான மெய்யாம் விளங்கும் 
விழியாற் காண வெருண்டிடும் பேய்கள் 
பொல்லாதவரை பொடிபொடி யாக்கும்  
நல்லோர் நினைவில் நடனம் புரியும் 
சர்வ சத்துரு சங்கா ரத்தடி...220

அறிந்தென் துள்ளம் அஷ்டலட் சிமிகளில் 
வீரலட் சுமிக்கு விருந்துண வாகச் 
சூரபத்மாவைத் துணித்தகை யதனால் .
இருபபத் தேர்வர்க்கு உவந்தமு தளித்த 
குருபரன் பழனிக் குன்றினி லிருக்கும்...225

சின்னக் குழந்தை சேவடி போற்றும் 
என்னை தடுத தாட்க்கொள்ள என்றன துள்ளம் 
மேவிய வடிவுறும் வேலவ போற்றி 
தேவர்கள் சேனாபதியே போற்றி 
குறமகள் மனமகிழ் கோவே போற்றி....230

திறமிகு திவ்விய தேகா போற்றி 
இடும்பா யுதனே இடும்பா போற்றி 
கடம்பா போற்றி கந்தா போற்றி 
வெட்சி புனையும் வேளே போற்றி 
உயர்கிரி கனக சபைக்கு ஓரரசே....235

மயில்நடமிடுவாய் மலர் அடி சரணம் 
சரணம் சரணம் சரஹண பவ ஓம் 
சரணம் சரணம் சண்முகா சரணம்...238

ஸ்ரீ கந்தர் சஷ்டி கவசம் முற்றிற்று.

Note:The tamil lyrics was personally typed by me.

Saturday, August 25, 2012

லலிதாசஹஸ்ரநாமம்-lalithasahasranamam

தியானம் -ஓம் 
ஸிந்தூராருண-விக்ரஹாம்-த்ரிநயனாம் மாணிக்ய மௌலிஸ்புரத் 
தாரநாயக-சேகராம்  ஸ்மிதமுகீம்-ஆபீன-வக்ஷோருஹாம் 
பாணிப்யாம்-அளிபூர்ண-ரத்ன-சஷகம்-ரக்தோத்பலம் பிப்ரதீம் 
சௌம்யாம் ரத்ன-கடஸ்த-ரக்தசரணாம் த்யாயேத் பராம் அம்பிகாம் 

அத்யஸ்ரீ ஸ்ரீலலிதாசஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ர மாலா மந்த்ரஸ்ய  
வச்சின்யாதி வாதேவதா துசயா 
அநுஷ்டுப்சந்தக 
ஸ்ரீ லலிதாபரமேஸ்வரி தேவதா 
ஸ்ரீமத்வ பவ கூடேதி பீஜம் 
மத்ய கூடேதி சக்திஹி 
சக்தி கூடேதி கீலகம் 
ஸ்ரீ மகா திருப்புரசுந்தரி பிரசாத சித்தித்யாரா 
கிஞ்சித பல வாப்யத்ரே ஜபேதிநி யோகஹா 
மூல மன்த்ரேன கரசடங்கன்யா த க்ரித்வா 
                                     ஓம் 
1.ஸ்ரீ மாதா ஸ்ரீமஹாராஜ்ஞீ ஸ்ரீ மத்ஸிம் ஹாஸனேஸ்வரி 
சிதக்னி-குண்ட-ஸம்பூதா தேவகார்ய-ஸமுத்யதா 
2.உத்யத்பானு ஸகஸ்ராபா சதுர் பாஹூ-ஸமன்விதா 
ராகஸ்வரூப-பாசாட்யா  க்ரோதாகாராங்குசோ-ஜ்ஜ்வலா
3.மனோரூபேக்ஷூ-கோதண்டா பஞ்ச-தன்மாத்ர-ஸாயகா 
நிஜாருண-ப்ரபாபூர-மஜ்ஜத் ப்ரஹ்மாண்ட-மண்டலா  
4.ச்ம்பகாசோக புன்னாக-சௌகந்திக-லசத்-கசா 
குருவிந்தமணி-ஸ்ரேணீ -கனத்-கோடீர-மண்டிதா
5.அஷ்டமீச்சந்திர-விப்ராஜ-தலிகஸ்தல சோபிதா 
முகச்சந்த்ர-களங்காப-ம்ருகநாபி-விசேஷகா   
6.வதனஸ்மர-மாங்கல்ய-க்ருஹதோரண-சில்லிகா 
வக்த்ர-லக்ஷ்மீ-பரிவாஹ-சலன்-மீனாப-லோசனா 
7.நவசம்பக-புஷ்பாப-நாஸாதண்ட-விராஜிதா 
தாராகாந்தி-திரஸ்காரி-நாஸாபரண-பாசுரா 
8.கதமப-மஞ்ஜரீ-க்லுப்த-கர்ணபூர -மனோஹரா 
தாடங்க-யுகலீ-பூத-தபனோடுப-மண்டலா 
9.பத்மராக-சிலா-தர்ச-பரிபாவி-கபோலபூ:

நவ-வித்ரும-பிம்பஸ்ரீ-ந்யக்காரி-ரதனச்சதா 
10.சுத்த-வித்யாங்குராகார-த்விஜபங்க்தி-த்வயோஜ்ஜ்வலா 
கர்ப்பூர-வீடிகாமோத-ஸமாகர்ஷி-திகந்தரா 
11.நிஜ-ஸல்லாப-மாதுர்ய-வினிர்ப்பர்த்ஸித-கச்சபீ 
மந்த-ஸ்மித-ப்ரபாபூர-மஜ்ஜத்-காமேச-மானஸா    
12.அனாகலித-ஸாத்ருஸ்ய-சிபுகஸ்ரீ-விராஜிதா 
காமேச-பத்த-மாங்கல்ய ஸூத்ர-சோபித-கந்தரா 
13.கனகங்கத-கேயூர-கமனீய-புஜான்விதா 
ரத்னக்ரைவேய-சிந்தாக- லோல- முக்தா-பலான்விதா 
14.காமேஸ்வர-ப்ரேமரத்ன-மணி-ப்ரதிபண-ஸ்தனீ 
நாப்யாலவால-ரோமாலி-லதா-பல-குசத்வயீ 
Part II
15.லக்ஷ்யரோம- லதாதாரதா-ஸமுன்னேய-மத்யமா Part II
ஸ்தனபார-தலன்-மத்ய- பட்டபந்த-வலித்ரயா
16.அருணாருண-கௌஸும்ப-வஸ்த்ர-பாஸ்வத்-கடீதடீ 
ரத்ன-கிண்கிணிகா-ரம்ய-ரசனா-தாம-பூஷிதா 
17.காமேசஜ்ஞாத சௌபாக்ய-மார்தவோரு-த்வயான்விதா 
 மாணிக்ய-மகுடாகா-ஜானுதவய-விராஜிதா 
18.இநத்ரகோப-பரிக்க்ஷிப்த-ஸ்மரதூணாப-ஜங்கிகா 
கூடகுல்பா கூர்மப்ருஷ்ட-  ஜயிஷ்ணு-ப்ரபதான்விதா  
19.நக தீதிதி-ஸஞ்சன்ன-நமஜ்ஜன-தமோகுணா   
20.ஸிஞ்ஜான-மணிமஞ்ஜீர-மண்டத-ஸ்ரீ-பதாம்புஜா
மராளீ-மந்தகமனா மஹாலாவண்ய-சேவதி
21.ஸர்வாருணா-நவத்யாங்கீ ஸர்வாபரண-பூஷிதா 
சிவ-காமேச்வராங்கஸ்தா சிவா ஸ்வாதீன-வல்லபா 
22.ஸுமேரு-மத்ய -ஸ்ருங்கஸ்தா-ஸ்ரீமந்நகர-நாயிகா 
சிந்தாமணி-க்ருஹாந்தஸ்தா பஞ்ச ப்ரம்ஹாஸன-ஸ்தித              
23.மஹாபத்மாடவீ -ஸம்ஸ்தா கதம்பவன-வாஸினீ 
ஸுதாஸாகர- மதயஸ்தா-காமாக்ஷீ காமதாயினீ 
24.தேவர்ஷி-கண-ஸ ங்காத ஸ்தூயமானாத்ம-வைபவா 
பண்டாஸூர-வதோத் யுக்த சக்திசேனா-ஸமன்விதா 
25.ஸம்பத்கரீ-ஸமாரூட ஸிந்தூர-வ்ரஜ -சேவிதா 
அச்வாரூடாதிஷ்டிதாச்வ-கோடி-கோடிபி-ராவ்ருதா 
26.சக்ரராஜ-ரதாரூட-ஸர்வாயுத-ப்ர்ஷ்க்ருதா 
கேயசக்ர-ரதாரூட-மந்த்ரிணீ-பரிசேவிதா  
27.கிரிசக்ர-ரதாரூட-தண்டநாதா-புரஸ்க்ரிதா 
ஜ்வாலாமாலினிகாக்ஷிப்த-வஹ்னி ப்ராகார-மத்யகா
28.பண்டசைன்ய-வதோத்யுக்த-சக்தி-விக்ரம-ஹர்ஷிதா 
நித்யா-பராக்ரமாடோப-நிரக்ஷ்ண-ஸமுத்ஸுகா  
29.பண்டபுத்திர-வதோத்யுக்த-பாலா -விக்ரம -நந்தி
மந்த்ரிண்யம்பா- விரசித-விஷங்க-வத-தோஷிதா       

Note: There are 182 stanzas. I have to type these.It will take two weeks to complete it .In the meantime I will upload 5 video.
First video alone covers 44 stanzas.